Еврогрупата подкрепи България по пътя й към еврозоната

Еврогрупата приветства намерението на българските власти да въведат необходимите елементи за успешното влизане в ERM II. След конструктивни дискусии с ЕЦБ, Комисията, държавите-членки от еврозоната и Дания, България пое редица ангажименти в области на политиката, които са от голямо значение за плавен преход и участие в ERM II. Що се отнася по-специално до банковия надзор, от България се очаква да се изпрати искане за тясно сътрудничество с ЕЦБ в съответствие със съществуващите процедури и съответно да предприеме необходимата подготовка, включително подкрепа за цялостната оценка на ЕЦБ. Подобни усилия за реформиране на по-стабилен финансов сектор, по-силни институции и по-ефективни икономически структури ще допринесат за успешното участие на България в ERM II. ЕЦБ и Комисията ще следят за ефективното изпълнение на тези ангажименти в рамките на съответните им области на компетентност, предвидени в Договорите и вторичното законодателство. Това означава, че България едновременно ще се присъединява към ERM II и банковия съюз.

В съответствие със съответното вторично законодателство, България ще участва и в Единния механизъм за преструктуриране (включително Единния фонд за преструктуриране) от датата на влизане в сила на решението на ЕЦБ за тясно сътрудничество. Следователно от тази дата България следва да бъде подчинена на задълженията, произтичащи от Междуправителственото споразумение за прехвърляне и съвместно внасяне на вноски в Единния фонд за преструктуриране, по-специално задължението за прехвърляне на тези вноски в Единния фонд за преобразуване в съответствие със съответните разпоредби от него. Във връзка с тези мерки, от България се очаква да предприеме всички необходими стъпки, за да ратифицира и депозира своевременно ратификационните си документи, преди да влезе в сила решението за тясно сътрудничество. В съответствие с досегашната практика, България се очаква да поеме и по-нататъшни ангажименти към момента на присъединяване към ERM II, с цел постигане на висока степен на устойчиво икономическо сближаване, до момента на въвеждане на еврото.

Zara Consult Menu