Why Zara Consult?
We are an independent company of Chartered Accountants, Business Advisors, International Tax Consultants and Lawyers based in Sofia, Bulgaria.
International Tax Planning Association ISO 9001
WTP Advisors

Доклад за прозрачност на БЛАГА ИВАНОВА СЪБЕВА

Доклад за прозрачност

 

На ИВАН ИВАНОВ СЪБЕВ – дипломиран експерт-счетоводител/регистриран одитор № 025  

за 2015 година

 

ЗНФО: Чл. 40м. (1)  При извършване на независим финансов одит на предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, регистрираният одитор ежегодно публикува на своята електронна страница доклад за прозрачност, който включва най-малко следната информация:

1. описание на правната и организационната форма и на собствеността на регистрирания одитор; Одиторската дейност се осъществява като регистриран одитор на самостоятелна практика и чрез фирмите „Одиторско предприятие икономическа стабилност“ ООД и „Одитор Иван Събев“ ЕООД
2. описание на системата за вътрешен контрол на качеството на одиторското предприятие и отчет на управителния орган относно ефективността на нейното функциониране; система  за контрол върху качеството на одити и прегледи на финансова информация и други ангажименти за изразяване на сигурност и свързани по съдържание услуги /система за качество/

 

на   ИВАН ИВАНОВ СЪБЕВ, РЕГИСТРИРАН ОДИТОР № 025

 

Настоящата Система за качество се изгражда на база изискванията на Международния стандарт за контрол върху качеството (МСКК) 1 (изменен), “Контрол върху качеството за фирми, които извършват одити и прегледи на историческа финансова информация и други ангажименти за изразяване на сигурност и свързани по съдържание услуги”.

 

Изявление за обща политика

 

Целта на РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР е да създаде, внедри, поддържа, наблюдава текущо и налага система за контрол върху качеството, която осигурява разумна степен на сигурност, че РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР изпълнява изискванията на Международния стандарт за контрол върху качеството (МСКК) 1 „Контрол върху качеството за фирми, които извършват одити и прегледи на историческа финансова информация и други ангажименти за изразяване на сигурност и свързани по съдържание услуги” и че докладите на РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР за ангажимента са подходящи за съответните обстоятелства.

Общи функции и отговорности на РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР

 

РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР носи отговорност за системата за контрол върху качеството.

Системата за контрол върху качеството е изградена върху принципи, които подчертават:

·        Етичното поведение;

·        Независимост и обективност;

·        Поддържане на професионална компетентност;

·        Надлежно внимание и качество на работата;

·        Общо приети стандарти за практика;

·        Яснота на формулировките и насоките;

·        Практичност и уместност, съобразно икономическата среда, размера на ресурсите, както и разумни съображения за разходи /ползи по отношение на клиентите и фирмата;

·        Запазване в разумна степен на клиентите;

 

1. Лидерски отговорности за качеството

 

РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР  взема решения по всички ключови въпроси на професионалната практика като най- важният ангажимент е осигуряване на качество.

 

2. Приложими етични изисквания

 

РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР отдава дължимото на ценността на ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СЧЕТОВОДИТЕЛИ  и поема отговорността  да прилага фундаменталните принципи за професионална етика, които включват: почтеност; обективност; професионална компетентност  и надлежно внимание; конфиденциалност; професионално поведение.

2.1.Независимост

 

РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР е независим, както като мнение, така и като поведение, от своите клиенти за изразяване на сигурност и от ангажиментите си.

Независимостта се поддържа в течение на срока на ангажимента по отношение на всички ангажименти за изразяване на сигурност, както е определено от и в:

·        Етичния кодекс на професионалните счетоводители на Международната федерация на счетоводителите (Кодекс на МФС), в частност, Раздел 290;

·        МСКК 1; и

·        Международен одиторски стандарт (МОС) 220, „Контрол върху качеството на одити на финансови отчети.”

РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР носи отговорност и гарантира подходящо разрешаване на случаите на заплаха за независимостта.

 

2.2. Документиране

 

РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР  попълва Декларация за  независимост (Приложение 1), в която декларира:

своята независимост от клиента; или

изброява накратко естеството на всички факти, които биха могли да окажат влияние върху независимостта.

Всяка позиция се  подлага на преглед. Всички решения и курса на действие, който трябва да се следва, се документират изцяло.

РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР документира подробности за идентифицираните заплахи, включително взаимоотношения и обстоятелства с участие на клиент, както и приложените предпазни мерки.

 

2.1.2.  Заплаха за независимостта са следните категории:

·        Личен интерес

·        Проверка на собствената работа

·        Недопустима защита на интереси

·        Заплаха от близки отношения

·        Сплашване

 

РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР осъществява преглед на конкретните обстоятелства за действителни или потенциални заплахи по отношение независимостта

 

2.1.3.  Защитни мерки за намаляване на заплахите до приемливо ниво

 

При всички случаи, свързани със заплаха за независимостта РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР:

·        определя и принудително налага конкретни предпазни мерки, действия и процедури с оглед адекватно управление на реалните и потенциални заплахи;

·        гарантира подходящото документиране на процеса по разрешаване на всеки важен въпрос, свързан с независимостта;

·        предприема в мерки за превантивно планиране с оглед съдействие за избягване и справяне с потенциална загриженост по отношение на независимостта;

·        когато се идентифицират заплахи за независимостта, които не са явно незначителни, и РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР реши да приеме или продължи ангажимента за изразяване на сигурност, това решение се документира, като се описват идентифицираните заплахи и приложените предпазни мерки за елиминиране на заплахите или свеждането им до приемливо ниво:

·        РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР поддържа списък на всички клиенти както и свързаните с тях предприятия, ако има такива,

·        за фирмите, които принадлежат на верига от фирми, се изискват допълнителни процеси и процедури с оглед ефективното им комуникиране една с друга, гарантирайки по този начин, че изискванията за независимост са изпълнени.

·        в случай, че заплахите за независимостта не могат да бъдат елиминирани или сведени до приемливо ниво посредством прилагане на подходящи предпазни мерки, РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР прекратява дейността, участието си или взаимоотношението, предизвикващо заплахата или отказва да приеме или продължи ангажимента (когато оттеглянето не е забранено от закон или нормативен акт).

 

2.2.      Ротация на РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР при изпълнение на ангажименти за одит на регистрирани на борсата дружества, вкл. и дружества определени от Закона за независимия финансов одит като такива от публичен интерес.

 

При всички ангажименти за одит на регистрирани на борсата дружества и такива от публичен интерес,  РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР се придържа към Закона за независимия финансов одит  относно задължителната ротация.

 

2.3. Конфликт на интереси

 

РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР се придържа към изискванията на Раздел 290 от Кодекса на МФС във връзка с интереси, влияния или взаимоотношения, които могат да породят конфликт на интереси. РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР трябва да е свободен от всякакви свързани с работата на клиента интереси, влияния и взаимоотношения, които нарушават професионалната преценка или обективността.

 

2.3.1.   Идентифициране и документиране

 

РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР идентифицира и документира случаите на конфликт на интереси и взима решение за тяхното подходящо разрешаване.

 

2.3.2.    Защитни мерки за намаляване на заплахите до приемливо ниво

 

Когато бъдат идентифицирани действителни и потенциални конфликти на интереси РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР прилага подходящи процедури. Когато се идентифицира конфликт или потенциален конфликт на интереси, РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР не предприема действия, докато не извърши цялостен преглед на фактите и обстоятелствата, свързани със ситуацията, и се увери, че изискваните предпазни мерки и комуникации са приложени и е целесъобразно да се действа. Всички обстоятелства се документират.

 

Разрешаването на всяка ситуация на конфликт на интереси, включва:

·        Отказ или прекратяване на услугата, ангажимента или действието;

·        Определяне и прилагане на конкретни действия и процедури за подходящо справяне с конфликта, защита на чувствителна и специфична за клиента информация и гарантиране, че в случаите, когато се реши, че е приемливо да се действа, са получени съответните съгласия и са направени необходимите оповестявания;

·        Подходящо документиране на процеса, приложените предпазни мерки и взетите решения или отправените препоръки от РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР; и

·        Предприемане на мероприятия за превантивно планиране, с оглед подпомагане избягването на ситуации на конфликт на интереси, които могат да възникнат.

 

РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР  уведомява клиента за бизнес интересите или дейностите на РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР, които могат да представляват конфликт на интереси, за всички известни засегнати страни в ситуации, при които фирмата действа за две или повече страни по отношение на въпрос, по който техните съответни интереси са в конфликт, както и уведомява клиента, че при предоставяне на предлаганите услуги, РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР не действа ексклузивно за нито един клиент. При всички случаи, следва да се получи съгласието на клиента за предприемане на действия.

Когато РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР реши да продължи да приема ангажимента, РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР документира в досието по ангажимента идентифицираните конфликти, обикновено в раздела за приемане и продължаване или в раздела за планиране на ангажимента. Това може да включва кореспонденция или обсъждане относно същността на конфликта, както и всякакви консултации с други лица, заключения, до които е достигнато, приложени предпазни мерки и следвани процедури за справяне с конфликтната ситуация.

 

2.4. Конфиденциалност

 

РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР защитава и пази поверителността на всяка информация за клиента, която съгласно действащите закони, актове на регулаторни органи, Раздел 140 от Кодекса на МФС, личната политика и специфични изисквания или споразумения с клиента се изисква да бъде конфиденциална и защитена.

Информацията за клиента, както и всяка лична информация, получена по време на ангажимента, се използва и оповестява единствено за целта, за която е събрана.

Личната информация и информацията за клиента се съхраняват за срок, колкото е необходимо с оглед изпълнение на професионалните, регулаторни или законови изисквания.

РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР изисква личната информация и информацията за клиента да бъде възможно най-точна, пълна и актуална.

РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР позволява на лице или клиент (със съответно разрешение) да бъдат информирани при поискване относно съществуването, използването и оповестяването на лична информация или определена равносилна бизнес информация и в случаите, когато е уместно, да бъде осигурен достъп до тази информация. Информацията не включва непременно работните книжа, които са собственост на РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР .

 

 

2.4.1.     Защитни мерки за намаляване на заплахите до приемливо ниво

 

·        РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР изисква поддържане на стандартни за сектора технологии, включително защитни стени, хардуер и софтуер, както и процедури за пренос и съхранение на данни, разработени с оглед съхранение, каталогизиране и възстановяване на електронна информация и,

·        когато е приложимо, защита на тази информация от неразрешен достъп или неправомерна употреба (както във вътрешен, така и във външен аспект).

 

3. Приемане и продължаване на взаимоотношения с клиенти и специфични ангажименти

 

3.1. Приемане и продължаване на взаимоотношенията

 

РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР приема нови ангажименти или продължава съществуващите ангажименти и взаимоотношения с клиенти само след осъществяване процес на преглед от негова страна.

  

3.1.1.      Политика и процедури

 

Политиката и процедурите за приемане и продължаване на взаимоотношенията с клиенти и за специфични ангажименти са разработени с цел да осигурят разумна степен на сигурност, че се приемат или продължават само взаимоотношения и ангажименти, при които РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР:

·        е компетентен да изпълни ангажимента и разполага с възможностите, времето и ресурсите да го направи;

·        може да спази етичните изисквания; и

·        е взел под внимание почтеността на клиента и не разполага с информация, която би довела до заключението, че на клиента му липсва почтеност.

 

Тази политика и процедури изискват :

·        преди приемане на ангажимент с нов клиент, при вземането на решение дали да продължи съществуващ ангажимент, и когато се обмисля приемането на нов ангажимент със съществуващ клиент РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР да проучи клиента за неговата почтеност;

·        да се прецени дали е уместно да се приеме даден ангажимента, ако бъде установен потенциален конфликт на интереси ;

·        когато в процеса на продължаване на ангажимент и на взаимоотношенията с клиент, се получи информация, която би довела до отказ, ако тази информация беше станала достояние на по-ранен етап да се преценят;

 

За всеки продължаващ ангажимент се прави документиран преглед за продължаване на  взаимоотношенията с клиент, в който се решава дали, на база предходния ангажимент и планирането за продължаващия ангажимент, е уместно да се продължи да се предоставят услуги на клиента. Този преглед включва също така разглеждане на изискванията за ротация.

Ако след приключване на фазата на приемане и планиране на ангажимента се идентифицират съществени рискове, свързани с клиента или ангажимента, РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР обмисля възможността да се консултира с външен квалифициран професионалист и документира начина, по които са разрешени въпросите.

Ако, след приемане или продължаване на ангажимента, РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР получи информация, която, ако е била известна по-рано, би довела до отказ от ангажимента, РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР обмисля дали да продължи ангажимента, като в обичайния случай потърси правна консултация относно позицията си и вариантите за действие с оглед гарантиране спазването на всички професионални, регулаторни и законови изисквания.

 

3.2. Предложения за нови клиенти

 

По отношение на всеки нов клиент по ангажимент се осъществява и документира процес на преглед ( Приложение 2 „ТЕМИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ) в процеса на оценяване дали да се приеме за първи път ангажимент от нов клиент.

Този процес включва оценяване на рисковете, свързани с клиента.

При вземане на решение дали да се разгледа предложение до нов клиент:

·        РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР  прави запитване до  трети страни;

·        РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР извършва проучване на историята на клиента, като използва  лесно достъпна онлайн информация.

·        След като бъде взето решение да се приеме нов клиент, РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР изпълнява съответните етични изисквания:

·        комуникиране с предходния одитор; и

·        изготвя писмо за ангажимент за подпис от новия клиент.

 

3.3. Идентифициране на проблемни въпроси и начините за тяхното решаване

Решение за приемане и продължаване на даден ангажимента се взема след като се прецени че:

·        почтеността на клиента е била разгледана внимателно и няма сведения, които биха довели до заключението, че на клиента липсва почтеност;

·        РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР  разполага с необходимата компетентност, включително ресурси и време да приключат ангажимента;

·        РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР  може да спази приложимите етични изисквания, включително това да са независими от клиента;

·        изискванията на РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР  по отношение контрола върху качеството могат да бъдат и са спазени.

·        след попълване на въпросници за определяне профила на клиента, оценка риска и преценка на изискванията за ротация

За да направи своите преценки РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР  изисква от клиента:

·        отчети от предходните две години;

·        описание на бизнеса;

·        доклад от предходния одитор;

·        разрешение за среща с предходния одитор.

След вземане на решение за приемане и продължаване на даден ангажимент на клиевнта се предстаявят следните документи:

·        придружително писмо;

·        писмо за поемане на одиторски ангажимент;

·        договор за одит;

·        списък на екипа.

·        декларации за независимост от всеки един член от екипа;

·        декларации за конфеденциалност от всеки един член от екипа;

·        копие от сертификата за одитора отговорен за ангажимента;

 

3.4. Отказване от взаимоотношение с клиент

 

Този процес  включва следните процедури:

РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР спазва определен ред когато се установи, че е необходимо оттегляне от ангажимент, който включва:

·        разглеждане на професионалните, регулаторни и законови изисквания; и

·        задължително докладване, което трябва да бъде предприето като последствие.

 

РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР организира среща с ръководството на клиента и с лицата, натоварени с общото управление, за да се обсъдят фактите и обстоятелствата, довели до оттеглянето.

 

Ако съществува професионално, регулаторно или законово изискване, което принуждава РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР да продължи ангажимента, причините за продължаването следва да се документират, включително обмисляне възможността за консултации с правния съветник.

 

4. Непрекъснато професионално развитие

 

В съответствие с Международен стандарт на МФС за образование  (МСО 7) “Непрекъснато професионално развитие: Програма за учене през целия живот и непрекъснато развитие на професионалната компетентност”, и изискванията на Закона за независимия  финансов одит и Устава на ИДЕС, РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР  се обучава по професионални въпроси не по-малко от 40 часа  годишно.

 

 5. Изпълнение на ангажимент

 

Посредством системата  за контрол върху качеството, РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР осигурява ангажиментите да се изпълняват в съответствие с професионалните стандарти и приложимите регулаторни и законови изисквания.

РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР подготвя работни книжа за документиране процеса на ангажимента за клиентите. Те се актуализират съгласно изискванията, за да отразят всяка промяна в професионалните стандарти. Тези работни книжа се ползват за документиране на ключови факти, рискове и оценки във връзка с приемане и продължаване на всеки ангажимент.

РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР осигурява самоконтрол върху качеството на ангажимент, като поддържа информацията в Приложение 3 „Собствен преглед за контрол върху качеството на ангажимента”.

 

5.1 Преглед на изпълнение на ангажимента

 

Прегледът за осигуряване на качеството на ангажимента включва преглед на доклада и финансовия отчет или друга финансова информация, която е предмет на доклада, меморандум за планиране на одита или друга подобна информация, заключителен меморандум за извършения одит или подобна информация, определени работни документи и друга документация, която се счита за необходима, като например писмо за поемане на ангажимент.  Ако рискът за ангажимента е определен като по-голям от обикновено или много по-голям от обикновено е необходимо да се извърши още по-обширен преглед, включващ преглед на съответните работни документи, фокусирани върху идентифицираните рискове.

 

Целите на прегледа на практиката са:

·        Да се осигури основателна увереност по отношение спазването на процедурите и политиките на РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР във връзка с одита;

·        Да се направи оценка на ефективността на действащото управление на риска и процедурите за контрол на качеството;

·        Да се направи оценка на спазването на професионалните стандарти, регулаторни и правни изисквания;

·        Да се осигури разумна увереност, че одиторската методология на РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР е правилно приложена и

·        Да се осигури разумна увереност, че системата за контрол на качеството на одита на Делойт е правилно проектирана, уместна, подходяща, функционира ефективно и е приложена на практика.

           

5.1.1. Преглед за контрол на качеството на ангажимента

 

Тези политики и процедури изискват:

·        Преглед за контрол върху качеството на ангажимента за всички одити на финансови отчети на регистрирани на борсата дружества и за дружества с обществен интерес

·        Преглед за контрол върху качеството на ангажимента за всички останали одити и прегледи на историческа финансова информация и други ангажименти за изразяване на сигурност и свързани по съдържание услуги

·        Преглед на финансовия отчет или на информация за друг предмет и на изготвения доклад

·        Преценяване дали изготвения доклад е подходящ за съответните обстоятелства

·        Преглед на документацията от избрани работни книжа, свързани със съществени преценки, направени от РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР и заключенията, до които той е достигнал

 

5.1.2. Преглед за контрол на качеството на ангажимент за одит на финансов отчет на публично дружество

По смисъла на параграф 1, т. 11 от Допълнителните разпоредби на Закона за независимия

финансов одит „„Предприятия, извършващи дейност от обществен интерес” са:

а) публични дружества и емитенти на ценни книжа в страната, както и в друга държава – членка на Европейския съюз, и Европейското икономическо пространство;

б) кредитни институции;

в) застрахователи, презастрахователи, здравноосигурителни и пенсионноосигурителни

г) търговски дружества, които произвеждат, пренасят и продават електроенергия и топлоенергия;

д) търговски дружества, които внасят, пренасят, разпределят и транзитират природен газ;

е) търговски дружества, които предоставят водоснабдителни, канализационни и телекомуникационни услуги;

ж) “Български държавни железници” – ЕАД, и дъщерните му предприятия;

з) предприятията, които за текущата финансова година надвишават показателите на два

от следните критерия::

– балансова стойност на активите към 31 декември – 84 000 000 лв.;

– нетни приходи от продажби за годината – 97 500 000 лв.;

– средна численост на персонала за годината – 250 души”

Съгласно глава осма на Закона за публично предлагане на ценни книжа, публично е акционерното дружество със седалище в Република България, което:

1. е издало акции при условията на първично публично предлагане, или

2. има вписана в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор емисия от акции с цел търговия на регулиран пазар, или

3. има повече от 10 000 акциери в последния ден на две последователни календарни години.

4. Публични са и дружествата, които в случаите на преобразуване по глава шестнадесета от Търговския закон, участва поне едно публично дружество, новоучреденото и приемащото дружество или дружества, също са публични.

 

5.1.3. Документиране на прегледите за контрол върху качеството на ангажиментите (“горещи” прегледи)

 

Документирането на прегледите за контрол върху качеството на ангажиментите е съгласно изискванията на параграф 73 на МСКК 1.

Лицето, извършващо преглед за контрол върху качеството, трябва да се определя на етапа на планиране на одита, ако бъде идентифицирана причина за задействане на такъв преглед.

Това лице трябва да е независимо от екипа за ангажимента. Въпреки че съдружникът, отговорен за ангажимента, може да се консултира с лицето, извършващо преглед за контрол върху качеството, по време на одита, тези консултации не трябва да включват активното участие на това лице в одиторския ангажимента, като например чрез вземане на решения от името на екипа за ангажимента.

Прегледът за контрол върху качеството на ангажимента трябва да се отрази в одиторското досие. Прегледът трябва да се извърши преди издаването на одиторското мнение. Това трябва да включва документиране на разгледаните въпроси, и в крайна сметка съгласието на лицето, извършващо “горещия” преглед, със заключенията на РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР и трябва да се потвърждава, че не са останали неразрешени въпроси.

 

5.2. Консултации

 

По отношение на всеки съществен, труден или спорен въпрос, идентифициран по време на планирането или в хода на изпълнение на ангажимента, РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР се консултира с външни лица, притежаващи подходяща квалификация.

Когато получи външна консултация, случаят се документира, като по този начин се осигуряват достатъчно подробности, които позволяват на ползващите досието лица да разберат напълно естеството на консултацията и препоръчания начин на действие.

В случай че съветът не се приложи или се различава съществено от заключението, следва да има обяснение, документиращо причините за този факт и разгледаните алтернативни решения, с (или на база препратки към) регистрираната консултация, предоставена на  РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР .

 

Ако се проведе повече от една консултация, обобщение на общите дискусии и кръга от изложените мнения или варианти за действие се добавят към работните книжа. Възприетата окончателна позиция /позиции и причините за това също се документират.

 

РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР взима окончателното решение по всички подобни въпроси, като документира консултациите и основанията за окончателното решение в Приложение 4 «Консултации».

5.2.1. Различия в мнението

 

Споровете или различията в мнението следва подходящо да се документират. Във всички случаи, на доклада за ангажимента не трябва да се поставя дата преди въпросът да бъде разрешен.

6.  Текущо наблюдение

 

Текущото наблюдение се състои от разбиране на системата за контрол на качеството и определяне – посредством събеседване, контролни тестове чрез обхождане и фактическа проверка на досиетата – дали, до каква степен системата за контрол функционира ефективно.

При откриване на слабости или ако професионалните стандарти и практики са се променили се извършва усъвършенстване на системата за контрол върху качеството.

 

РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР взима под внимание всяка обратна информация, получена от фактическа проверка на практиката от страна на контрольорите на ИДЕС и КПНРО.

 

Предпазните мерки, които действат като механизми на РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР за текущо наблюдение включват вътрешни и външни програми за образование и обучение;

 

6.1. Програма за текущо наблюдение

 

Целта на програмата за текущо наблюдение е да подпомогне РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР при получаване на разумна степен на сигурност, че политиката и процедурите определени от него, свързани със системата за контрол върху качеството, са подходящи и функционират ефективно. Програмата има за цел също така, да съдейства за гарантиране съответствието с практическите и регулаторни изисквания за преглед.

 

Системата е така разработена, че да осигури на РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР  разумна степен на сигурност, че съществени и постоянни нарушения на политиката и контрола върху качеството е слабо вероятно да настъпят или да останат неразкрити.

РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР   осигурява текущо поддържане на системата за контрол върхукачеството чрез тестване на въпросите включени в Приложение 5 „Въпроси свързани с осигуряването на текущо наблюдение на системата за контрол върху качеството”.

         

6.2.  Политика  и процедури

 

РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР трябва да установи политики и процедури, разработени, за да му осигурят разумна степен на сигурност, че политиките и процедурите, свързани със системата за контрол върху качеството са уместни, адекватни и функционират ефективно и се спазват в практиката. Тези политики и процедури трябва да включват непрекъснато разглеждане и оценка на системата за контрол върху качеството на фирмата, включително периодични проверки на избрани приключени ангажименти съгласно чл.74 на МСКК 1.

 

Политика:

Системата за контрол върху качеството на РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР се подлага на преглед ежегодно. Този преглед включва следното:

·        Оценка на политиките и процедурите

·        Преглед на извадка от досиета по приключени одиторски ангажименти (“студени” прегледи). Всеки “студен” преглед се извършва от  подходящо квалифицирано външно лице.

 

Процедури:

Ежегодно се извършва преглед на системата за контрол върху качеството на РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР като се използва набор от методология и стандартна документация. Това включва преглед на избрани приключени одиторски досиета. “Студените” прегледи (които се документират изцяло в рамките на годишното досие за спазване на изискванията) включват оценки на следното:

·        Спазване на професионалните стандарти и регулаторните и законови изисквания

·        Дали системата за контрол върху качеството на РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР е подходяща и дали се прилага ефективно

·        Дали докладите, издадени от РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР, са уместни.

 

6.3. Оценка на недостатъците в резултат на текущото наблюдение и оценка на техния ефект

 

Всички недостатъци, идентифицирани по време на “студените” прегледи, се комуникират от извършващия прегледа пред РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР. Препоръките за подходящи корективни действия, независимо дали възникващи от прегледа на политиките и процедурите на РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР, или от прегледа на “студените” досиета, се съгласуват и комуникират. Досието по МСКК 1 се актуализира както това е уместно. Недостатъците се проследяват, за да се гарантира, че са адресирани при първа възможност.

Всички недостатъци, идентифицирани по време на “студените” прегледи, се комуникират от външното лице, извършващо прегледа, пред РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР.

Когато резултатите от процедурите за наблюдение показват, че някой издаден доклад може да не е бил уместен, РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР определя какви допълнителни действия са уместни, като имат предвид професионалните стандарти и законовите и регулаторни изисквания. Обмисля се и получаването на правен съвет.

Пълните резултати от наблюдението върху системата за контрол върху качеството на фирмата се комуникира РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР, включително описание на процедурата за наблюдение, направените заключения и действията, предприети за разрешаване на съществените недостатъци. В този момент се обмисля необходимостта от актуализация на досието по МСКК 1.

 

6.4. Оплаквания и обвинителни твърдения

 

РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР управлява всички процеси, свързани с оплаквания и обвинителни твърдения.

При оплаквания и обвинителните твърдения отнасящи се до проявяване недостатъчна грижа във връзка с клиентска работа или друго нарушение на професионални или правни задължени, проявени  към клиенти РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР следва да обмисли с цялата сериозност и да уведоми застрахователното дружество и /или да потърси правен съвет. Ако съществува каквато и да е несигурност, РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР се консултира с други, ползващи се с доверие, колеги по професия.

На всяко оплакване, получено от клиент или друга трета страна, се отговаря в най-ранния практически възможен момент, с потвърждение, че въпросът се разглежда внимателно и че отговор ще последва след извършване на подходящото разследване.

РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР поддържа определена политика с придружаващите я процедури, които описват в подробности процеса, който да се следва, ако възникне оплакване или обвинително твърдение.

Резултатите от този процес се документират.

 

7. Преглед за контрол върху качеството на ангажимент

 

РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР  изготвя политика и процедури изискващи, за съответни ангажименти, преглед за контрол върху качеството на ангажимента, който да осигури обективна оценка на съществените преценки, направени от екипа по ангажимента и на заключенията, които са достигнати при формулирането на доклада. Тази политика и процедури следва:

(а) да изискват преглед за контрол на качеството на ангажимента за всички одити на финансови отчети на публични предприятия;

(б) определят критерии, по отношение на които всички други одити и прегледи на историческа финансова информация и другите ангажименти за изразяване на сигурност и свързаните по съдържание услуги следва да бъдат оценени, за да се определи дали следва да се извърши преглед за контрол на качеството на ангажимента

За критерии за задължително извършване контрол на качеството на ангажимента се приема превишението на показателите, с които съгласно Закона за счетоводството  годишните финансови отчети се изготвят и представят на базата на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

(в) да изискват преглед за контрол на качеството на ангажи­мента за всички ангажименти, отговарящи на критериите, създадени в съответствие с подточка (б). За целта РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР сключва договор с подходящо лице за извършване преглед  за контрол върху качеството на ангажимента  за преглед на финансовите отчети или друга свързана с предмета информация и в частност, разглеждане дали докладът е уместен и адекватен, както и преглед на избрани работни книжа, свързани със съществени преценки, направени от екипа по ангажимента и на заключенията, до който е достигнал

 

8. Документация

 

8.1. Документиране политиката и процедурите на РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР

 

РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР  поддържа политика и процедури, които определят нивото и обхвата на документацията, изисквана за всички ангажименти и за общите нужди на РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР

 

8.2. Документация на ангажимента

 

Сглобяване на файловете по ангажимента следва  да бъде завършено в рамките на не повече от 60 дни след датата на одиторския доклад. Ако има два или повече доклада, издадени за една и съща информация за предмета на ангажимента крайните срокове за сглобяване на досието по ангажимента  са такива, че всеки доклад се третира така, сякаш е отделен ангажимент.

Документацията от всякакъв вид  се съхранява в течение на срок, не по-кратък  от пет години от датата на одиторския доклад, така че да се позволи на лицата, извършващи процедури по текущо наблюдение, да оценят степента на съответствие на РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР със системата му за вътрешен контрол, както и в съответствие с изискванията на професионалните стандарти, ЗНФО или други разпоредби.

 

8.3. Достъп и съхранение на файловете

 

РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР е установил политика и процедури, изготвени с цел поддържане на конфиденциалността, съхраняването, целостта, достъпността и възможността за възстановяване на документацията по ангажимента.

Тази политика включва съображения за разнообразните изисквания по отношение архивното запазване в съответствие с нормативни актове, с оглед гарантиране, че документацията по ангажимента се съхранява за срок, достатъчен, за да удовлетвори потребностите на РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР .

Всички работни книжа, доклади и други документи, изготвени от РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР, включително справки, изготвени от клиентите, са поверителни и следва да бъдат защитени от неразрешен достъп.

Работни книжа не следва да се предават на трети страни, освен в случаите, когато:

·        Клиентът е разрешил писмено оповестяването;

·        Съществува професионално задължение информацията да се оповести;

·        Оповестяването се изисква от правен или съдебен процес; и

·        Оповестяването се изисква по закон или нормативен акт.

Освен в случаите, когато това е забранено по закон, РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР  уведомявя и получава писмено разрешение от клиента преди да предостави работни книжа за преглед. Когато е налице искане за преглед на файловете от потенциален купувач, инвеститор или заемодател, трябва да бъде получено разрешително писмо от клиента. В случаите, когато клиентът не разреши необходимото оповестяване на информация се търси правен съвет.

В случаите на действителни или потенциални съдебни процеси, регулаторни или административни процедури, работните книжа не се предоставят без получаване на съгласие от правния съветник на РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР.

 

РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР определя най-малкия брой на годините, в течение на които се осъществява архивно запазване за всеки един от следните видове файлове:

 

Постоянни файлове                                        [5 години]

Данъчни файлове                                           [5 години]

Финансови отчети и доклади                         [5 години]

Годишни или периодични работни книжа     [5 години]

Кореспонденция                                             [5 години]

Минималният срок на съхранение на работни книжа и файлове на бивши клиенти е [10 години].

 

Поддържа се достъпен, постоянен архив с данни за всички файлове, съхранявани извън помещенията на фирмата, като всеки контейнер за съхранение е подходящо етикетиран за лесно идентифициране и повторно използване на информацията.

3. датата на последната извършена проверка от Института на дипломираните експерт-счетоводители или комисията за контрол на качеството на дейността на регистрирания одитор; Ноември 2013 година – Оценка В и след изпълнение на препоръки от страна на ИДЕС – Оценка А
4. списък на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес, на които регистрираният одитор е извършил одити през последната финансова година; ЗАД България АД
5. описание за практиките на регистрирания одитор, свързани с независимостта; в отчета трябва да се потвърди, че през последната финансова година е била извършена вътрешна проверка за спазване на изискванията, свързани с независимостта; Потвърждавам, че изпълнявам изискванията на системата за качество  и процедурите, които включват Раздел 290 от Етичния кодекс за професионални счетоводители на МФС относно независимостта към клиентите, чийто годишни финансови отчети съм одитирал.

 

6. данни за участията на регистрирания одитор в непрекъснато обучение, организирано от Института на дипломираните експерт-счетоводители по реда на чл. 22
Дата Тема Организатор Часове
15-16.10.2015    Практическо ръководство за одит на приблизителни счетоводни оценки, включително по справедлива стойност 1-ва СРО 16
04.02.2016 Промени в ДОПК в сила от 01.01.2016г РААБЕ 8
31.05.2016 Одиторска теория и практика по МОС за специализирани области /свързани лица, спазване закони, действащо предприятие ИДЕС 8
17.06.2016 Изисквания на МОС, свързани с работата на одитора с трети страни (експерти, вътрешни одитори, обслужващи организации, групови одитори ИДЕС 8
7. общия обем на приходите на регистрирания одитор, включително разделени по суми, получени от извършени услуги, свързани с независими финансови одити, данъчни консултации, и от други услуги, различни от посочените; Общ обем на приходите – 34900 лева. От тях:

  • извършени услуги, свързани с независими одити – 34900 лева

 

 

Stay Connected


International calls
+359 2 943 33 88

YOU NEED FREE OF CHARGE EXPERT ADVICE?

PLEASE DO NOT HESITATE TO CONTACT US!
Zara Consult Menu