ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕН ЧУЖДЕНЕЦ
ПРИ РАЗКРИВАНЕ НА БАНКОВА СМЕТКА В БЪЛГАРИЯ

Промените свързани с разкриване на корпоративни и лични банкови сметки все повече дават отражение на бизнеса в България, особено когато в структурата има чуждестранно участие.

С трудностите при откриване на сметки, които се дължат на сложните изисквания за комплексна проверка на  клиентите, се сблъсква всяко новоучредено дружество.

Всички нововъведения и по-стриктни изисквания, остават активни бизнеси без шанс да оперират, в случай че не отговарят на новите правила.

А те са свързани именно с представляващите дружеството и собствениците на капитала и тяхното идентифициране.

В ПЪЛЕН СИНХРОН С ОБНОВЛЕНИЯТА ПО ЗМИП, БАНКИТЕ ИЗИСКВАТ

  • Идентифициране на действителния собственик и проверка на неговата идентификация;
  • Яснота по отношение на дейността, която извършва или предстои да извършва дружеството;
  • Партньори и контрагенти;
  • Събиране на информация и оценка на целта и характера на деловите взаимоотношения;
  • Изясняване на произхода на средствата;
  • Текущо наблюдение върху установените делови взаимоотношения и проверка на сделките и операциите, като са посочени и случаите, в които възниква задължението за прилагане на мерките за комплексна проверка на клиентите.

„Мерките за опростена комплексна проверка се прилагат в зависимост от оценката на потенциалния риск съгласно ЗМИП, след одобрение от служител на висша ръководна длъжност на лицето по чл. 4 ЗМИП“ – това казва една малка част от закона.

Как се случва това в Българските банки?

Ако до скоро банкaта изискваше множество документи да бъдат попълнени от всеки един клиент, то сега банката въвежда единен въпросник, който включва в себе си всичко досега и изисква ясни и лесни за последваща проверка отговори.

Ключ към успешно разкриване на банкова сметка е дефиниране на основните въпроси, които касаят банката:

Важно за всеки чуждестранен предприемач е да може да покаже, че интересът му от Българска фирма е не само в оптимизирането на данъчната си тежест, а и че реално ще осъществява своя бизнес на територията на Република България, както и да обясни спецификата на дейността, която ще извършва.

Публикации

Винаги сме тук за да Ви помогнем!
    Винаги сме тук за да Ви помогнем!