НАШИТЕ УСЛУГИ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА

Let’s grow your potential!

Искате да разкриете нов бизнес или да инвестирате в България, или пък просто искате да се възползвате от най-ниското данъчно облагане в рамките на ЕС?

Нашият Административен отдел предоставя пълно обслужване по регистрацията на Българско дружество, Сливане и Придобиване на Дружества, GDPR услуги, ЗМИП, Продължително и Постоянно Пребиваване за клиентите ни от ЕС и трети страни, както и Българско гражданство чрез инвестиционни програми.

Нашият всеотдаен екип от високо квалифицирани адвокати, счетоводители и данъчни консултанти, базирани в гр.София ще поемат целия процес по регистрация на Вашата фирма.

Нашите експерти ще се радват да обсъдят Вашите специфични нужди и изисквания и ще Ви предоставят необходимата информация за законовите изисквания свързани с регистрацията на Вашата фирма.

Ние ще Ви предоставим пълен набор от правни и данъчни консултации, които ще гарантират сигурността на Вашия бизнес и активи както в България, така и в чужбина.

Пакетът за Учредяване на фирма включва:

 • Подготовка и подаване на всички документи в Български Търговски регистър / Агенция по Вписванията;
 • Държавни такси;
 • Регистриран адрес;
 • Документ за Актуално състояние;
 • Регистрация по ЗДДС;
 • ЕОРИ номер;
 • Фирмен печат;

 За да регистрираме вашето дружество ще имаме нужда от информация относно:

ИМЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Представете ни основната дейност на бъдещето дружество и ние ще изготвим предмета на дейност, заложен в учредителния акт.

ОСНОВЕН КАПИТАЛ

Съгласно действащото законодателство минималният изискуем основен капитал е 2 лева. Нашите консултанти ще Ви посъветват относно размера на основния капитал на Вашето дружество.

СЪДРУЖНИЦИ

Всяко регистрирано дружество трябва да определи минимум еин държател на акции или дялове. Ако Вашият съдружник е чуждестранно лице, ще изготвим необходимата документация на английски език и ще подсигурим апостил и легализация.

УПРАВИТЕЛ

Всяко Българско дружество следва да има минимум един Управител или Изпълнителен директор.

РЕГИСТРИРАНЕ НА АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Съгласно българското законодателство всяко Българско дружество следва да има легитимен адрес на управление.

ВРЕМЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Вашето дружество ще бъде регистрирано в рамките на 2 – 3 работни дни.

Популярни юридически лица:

 • Дружество с ограничена отговорност (ЕООД/ ООД)
 • Акционерно дружество
 • Клон
 • Представителство
 • Фондация
 • Асоциация

За улеснение на клиентите си, ЗАРА КОНСУЛТ предлага регистрация и годишна поддръжка на фирми и в други чуждестранни юрисдикции.

 

СЧЕТОВОДСТВО И ДАНЪЧНО ПЛАНИРАНЕ

Експерт в Счетоводството и Данъчното планиране

Колко често срещате вашите счетоводители? Те наистина ли се интересуват от Вас и Вашия бизнес?

Нашите екипи от Счетоводители и данъчни консултанти са експерти в изготвянето на Финансови отчети по Международен стандарт (МСФО), изготвяне на отчети за консолидация, Международен рипортинг, бюджетиране, годишни финансови отчети и данъчно планиране.

Опитният екип от професионалисти и високо квалифицирани кадри в ZaraConsult предоставя пълен набор от счетоводни услуги.

Предоставяйки своите услуги, Zara Consult освобождава клиентите си от поддържане на отдел Счетоводство и отдел ТРЗ, наемане на допълнителен специализиран персонал (счетоводители) и закупуване на скъпо струващ счетоводен софтуер.

Нашият месечен пакет включва всички услуги, от които едно дружество има нужда, без допълнителни „скрити“ такси.

Какво предлагаме:

 • Абонаментно счетоводно обслужване съгласно Националните счетоводни стандарти (НАС) и Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО)
 • Изготвяне на специфична счетоводна политика, методи за оценка, индивидуален сметкоплан
 • Ежемесечно завеждане на счетоводните регистри
 • Ежедневен счетоводен контрол
 • Мониторинг на фирмените покупки и продажби
 • Мониторинг на паричните потоци
 • Изготвяне и представяне на счетоводни и финансови отчети на български и английски език
 • Мониторинг, изготвяне и подаване на платежни документи за социално и здравно осигуряване, данък върху доходите, други данъци и такси и фирмени разходи
 • Международни Управленски Отчети
 • Задължителен Рипортинг – Годишни Финансови Отчети
 • Консолидирани отчети
 • Изготвяне и представяне на годишни данъчни декларации за местни и чуждестранни фирми и физически лица
 • Представителство пред всички институции

 

Данъчни декларации

 • Изготвяне и представяне на годишни данъчни декларации за местни и чуждестранни фирми и физически лица
 • Изготвяне и представяне на данъчни декларации за изплатен дивидент
 • Изготвяне и представяне на декларации за избягване на двойно данъчно облагане СИДДО
 • Интрастат
 • Изготвяне и представяне на декларации по ЗМТД

 

ДДС

 • Регистрация по ДДС
 • Изготвяне и представяне на ДДС декларации в НАП на месечна база
 • Водене на ревизии
 • Представителство
 • Възстановяване на ДДС в рамките на ЕС
 • Акредитирано представителство

 

Международно Данъчно Планиране

Ние непрекъснато следим промените в данъчното законодателство както в България, така и в подбрани бизнес зони извън страната, за да можем да съветваме нашите клиенти как да извличат максимална полза от различните данъчни режими. Нашите консултанти са добре запознати с международните спогодби за избягване на двойно данъчно облагане между Република България и над 80 държави, както и с процедурите по прилагането им. Наши партньори са водещи международни консултантски фирми в областта на избягване на двойно данъчно облагане, инвестиционни продукти, частно банкиране.

Допълнително, ние ще ви предоставим и следните услуги:

 • Изготвяне на годишни бюджети
 • Изготвяне на специфични договори с трети страни
 • Банкиране

 

ТРЗ УСЛУГИ
Водещ местен доставчик на ТРЗ Услуги

ТРЗ услугите ни осигуряват стабилното функциониране на Вашия бизнес и ви помагат да отстранявате потенциални проблеми и предизвикателства. ТРЗ обслужването предоставя възможност за подготовка на заплатите на Вашите служители, съгласно всички нормативни разпоредби. ТРЗ обслужването ви предпазва от глоби и допълнителни такси.

Вашето време е ценно: усилията, които могат да бъдат рационализирани, делегирани или автоматизирани, помагат да увеличите максимално стойността на вашето време.

ТРЗ доставчик на услуги може да бъде Вашият най-ценен партньор.

За да задоволим нуждите на нашите клиенти, ние предоставяме пълната гама ТРЗ услуги, от които едно дружество може да се нуждае

 • Администриране на служителите
 • Изготвяне на трудови и хонорарни договори
 • Изготвяне на пълен набор документи за постъпване и напускане на работа
 • Администриране на отпуски и болнични листи
 • Деклариране пред НАП
 • Навременно информиране на работодателя за всички настъпили промени в нормативната уредба
 • Представителство посредством електронен подпис
 • Консултации
 • Ежемесечно завеждане на счетоводните регистри свързани със заплати и хонорари
 • Калкулации на осигуровки и данъци
 • Изготвяне и представяне в банка на платежни нареждания
 • Изготвяне на ведомост за заплати
 • Рекапитулации
 • Изготвяне и представяне пред НАП и други инстанции на справки и калкулации
 • Водене на ревизии

 

МЕЖДУНАРОДЕН РИПОРТИНГ
Правоспособни счетоводители и данъчни консултанти

 • Изготвяне на финансово счетоводни справки и отчети съгласно Националните и Международни стандарти
 • Изготвяне на бюджети за дъщерни компании
 • Изготвяне на отчети за консолидация
 • Участие в международен консолидационен процес
 • Изготвяне на отчети за международни одитори
 • Месечни мениджмънт справки и отчети

 

ДАНЪЧНО ПРАВНИ УСЛУГИ
За един по-успешен бизнес!

Опитът на ZaraConsult показва засилено търсене през последните години на корпоративни услуги за съществуващи предприятия от една страна и подготвителни финансово-правни действия за стартиращи или компании във фаза на разтеж. Задълбоченият финансов анализ, моделиране и бизнес оценяване, които предлагаме, се основават на качествена счетоводна информация, боравене и интерпретация на финансовите данни и съотношения, съчетани с модерна софтуерна платформа по международен финансов стандарт. Това съчетание ни помага да предлагаме надеждни и успешни решения в полза на собствениците и акционерите за добавяне на стойност и ръст на печалбите.

Някои от основните ни консултантски услуги:

 • ДДС
 • ЗКПО
 • ЗОДФЛ
 • Изплащане на дивиденти
 • Данъци, удържани при източника
 • Мита, такси, акцизи
 • Социални и здравни осигуровки
 • Данъчно планиране
 • Данъчни облагателни актове
 • Национални счетоводни стандарти
 • Международни счетоводни стандарти
 • Избягване на двойно данъчно облагане
 • Международни консултантски услуги
 • Финансов анализ
 • Контакти с данъчна администрация
 • GDPR

 

ОДИТ

На независим финансов одит от регистрирани одитори, подлежат годишните финансови отчети на:

 • Акционерни дружества и командитни дружества с акции, когато надвишат два от следните критерии:
  • Балансова стойност на активите – 700 000 лв.
  • Нетни приходи от продажби – 1 400 000 лв.
  • Средна численост на персонала за отчетния период – 10 души. 
 • Предприятия, които са емитенти по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа
 • Кредитни институции, застрахователни и инвестиционни предприятия, дружества за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове
 • Предприятия, за които това изискване е установено със закон

На независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат също годишните финансови отчети на юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност и вписани в Централния регистър при Министерството на правосъдието, когато за текущата година превишават определени критерии.

Консолидираните финансови отчети и индивидуалните финансови отчети, включени в консолидацията, подлежат на независим финансов одит.

 

Винаги сме тук за да Ви помогнем!
  Винаги сме тук за да Ви помогнем!