Независим Одит

На независим финансов одит от регистрирани одитори, подлежат годишните финансови отчети на:
  • Акционерни дружества и командитни дружества с акции
  • Предприятия, които са емитенти по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа
  • Кредитни институции, застрахователни и инвестиционни предприятия, дружества за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове
  • Предприятия, за които това изискване е установено със закон
На независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните финансови отчети на юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност и вписани в Централния регистър при Министерството на правосъдието, когато за текущата година превишават определени критерии.
Консолидираните финансови отчети и индивидуалните финансови отчети, включени в консолидацията, подлежат на независим финансов одит.
Свържете се с нас


България
+359 2 943 33 88

Имате ли нужда от безплатен експертен съвет?

Моля не се колебайте да се свържете с нас.
Zara Consult Menu